Yedelkina, Yelyzaveta

Fields of interest
Heavy Quarks
QCD